top of page

SEL (Social and Emotional Learning) ประตูแห่งความสำเร็จของลูก

“SEL ประตูแห่งความสำเร็จ” การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (Social and emotional learning หรือ SEL) เป็นกระบวนการในการเรียนรู้ที่อาศัยการมีปฏ...

SEL (Social and Emotional Learning) ประตูแห่งความสำเร็จของลูก

“SEL ประตูแห่งความสำเร็จ” การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (Social and emotional learning หรือ SEL) เป็นกระบวนการในการเรียนรู้ที่อาศัยการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะสำหรับเด็กวัยอนุบาลและประถมศึกษา เนื่องจากเด็กวัยนี้กำลังอยู่ในช่วงพัฒนาทักษะความสามารถด้านอารมณ์และสังคมในระดับที่สูงขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตามระเบียบข้อตกลง การปรับตัวเข้ากับสังคม การยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง การช่วยเหลือและร่วมมือทำงาน และการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมาย

องค์กรส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning; CASEL) เป็นองค์กรหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมโดยตรง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์

ระบุว่า กระบวนการในการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมโดยอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์ของบริบททางสังคมรอบตัวเด็ก เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างเจตคติที่ดี พฤติกรรมเชิงบวก และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อีกทั้งยังสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาทางพฤติกรรมของเด็กได้อีกด้วย

ดังนั้นหากพ่อแม่ ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมของเด็กก็จะสามารถให้การสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการดังกล่าวให้พัฒนาไปอย่างเหมาะสม ช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะความสามารถด้านอารมณ์และสังคมไปสู่ระดับที่สูงขึ้น มีความสุขและประสบความสำเร็จในอนาคตได้ การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมสำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี มีดังนี้
.
1) การตระหนักรู้ตนเองและสังคม
เป็นการทำความรู้จักและเข้าใจตนเอง รวมถึงผู้อื่น ในด้านข้อดี ความสามารถ และอารมณ์ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งปฏิบัติต่อผู้อื่นได้อย่างสุภาพ

2) การจัดการตนเอง
เป็นการจัดการอารมณ์เชิงลบของตนเอง และแสดงออกต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

3) ทักษะสัมพันธภาพ
เป็นการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยการให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง

4) การตัดสินใจอย่างรับผิดชอบ
เป็นการทำความเข้าใจปัญหา แก้ไขปัญหาด้วยการคำนึงถึงความปลอดภัย และประเมินผลของการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล GeniusX ALPHA คือ แบบทดสอบบุคลิกภาพสำหรับเด็ก ที่ผสมผสานหลักการทาง "Neuroscience" (ประสาทวิทยาศาสตร์) ร่วมกับ "Psychology" (จิตวิทยา) โดยแบ่งเด็กเป็น 6 ประเภท จากระบบความคิด และความโดดเด่นของพฤติกรรมเฉพาะบุคคล แบบทดสอบ "GeniusX ALPHA" นี้ ช่วยให้เด็ก ๆ รู้จักตัวตนของตนเองมากขึ้น รู้จุดเด่น จุดด้อย รู้ความถนัดหรือความสนใจ นำไปสู่การพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ต่อไปได้อย่างตรงเป้าหมาย แม่นยำ ชัดเจน คุณพ่อคุณแม่ควรมีส่วนร่วมในการทำแบบทดสอบไปด้วยกัน GeniusX ALPHA
สมองอัจฉริยะ ชนะเกมชีวิต
“เพราะเราใช้ความสุข ออกแบบอนาคต”
ติดต่อขอรายละเอียด หรือสอบถามข้อมูล Inbox : http://m.me/geniusxalpha
Line : @geniusxalpha
Tel. : 088-555-2466
.
#GeniusXALPHA
#BrainSkillDevelopment
#DesignYourLife

bottom of page