top of page
Row1_cover-01.jpg

ติดต่อสอบถาม

Address

944 มิตรทาวน์ออฟฟิศ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300

Contact

โทร : 088-555-2466

E-mail : info.geniusxalpha@gmail.com

Time Service

วันทำการ : จันทร์ – ศุกร์

เวลา : 09:00 – 18:00 น.

Chalkboard with Different Languages

ส่งคำถามถึงทีมงาน

( * กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน )

ขอบคุณที่ส่งข้อความถึงเรา

Classmates
 • GeniusX ALPHA มีความแตกต่าง และความโดดเด่นอย่างไร?
  หลักสูตรของ GeniusX ALPHA เป็นหลักสูตรจากแนวคิดทฤษฎีของ Neuroscience ซึ่งคิดค้นโดย อาจารย์ดำรง พิณคุณ ผู้ซึ่งมีประสบการณ์และความรู้จากการประสบความสำเร็จด้านธุรกิจผนวกกับความรู้ในวิชาระดับปริญญาเอก ด้าน Cognitive Science
 • จำเป็นต้องเสริมทักษะและพัฒนาสมองให้กับลูกตั้งแต่เมื่อไหร่?
  วัยแรกเกิด ถึง 5 ปีแรก เครือข่ายการเชื่อมต่อของเซลล์ในสมองเด็กจะมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วในอัตราการเติบโตที่เหลือเชื่อ เครือข่ายเซลล์สมองที่เชื่อมโยงกันนี้มีความสำคัญมากต่อการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย ซึ่งเด็กจะเรียนรู้การคิดโดยรับข้อมูลมาจากสมองผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ก่อรูปเป็นรากฐานกระบวนการคิดของเด็ก การให้เด็กมีประสบการณ์ตรงที่ได้ใช้ประสาทสัมผัสครบทุกด้านจะช่วยสร้างเซลล์สมองให้กับเด็กได้อย่างดีที่สุด ดังนั้น เด็กในวัยนี้ถือเป็นวัยทองแห่งการเรียนรู้ทักษะด้านต่าง ๆ การพัฒนาความคิดเพื่อปูพื้นฐานที่มั่นคงสู่อนาคตที่ดี (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,ม.ป.ป. , หน้า 12 – 15)
 • ความฉลาดสามารถสร้างได้ไหม?
  “ความฉลาด คือ การตัดสินใจที่ดี มีความถูกต้อง และรวดเร็วฉับไวซึ่งสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมผ่านการคิดอย่างมีเหตุผล และทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความฉลาด” อัลเฟรด บิเนต์ ;1968 จากคำนิยามของ อัลเฟรต บิเนต์ จะเห็นได้ว่า การจะมีความฉลาดได้นั้นประกอบไปด้วยทักษะด้านต่าง ๆ และระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพทำงานสอดประสานกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทุกคนสามารถสร้างได้ตั้งแต่ในวัยเด็กการปลูกฝั่งให้เด็กมีประสบการณ์และฝึกระบบความคิดอย่างถูกวิธีมาตั้งแต่ต้น จะช่วยให้เด็กทุกคนสร้างความฉลาดได้ ซึ่งปัญหาในชีวิต 80% เกิดจากความสัมพันธ์ของตนเองกับผู้อื่น ถ้าสามารถเรียนรู้ผู้อื่นและเข้าใจตนเองด้วย ปัญหาในชีวิตก็จะหมดไป 100%
 • สิ่งที่จะได้จากหลักสูตร
  ✓ รู้จักและเข้าใจในตนเอง สามารถออกแบบชีวิตตัวเองได้อย่าง มีความสุข ✓ เรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น ลักษณะของคนทั้ง 6 ประเภท ตามหลัก GeniusX ALPHA ✓ ปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้รวดเร็วขึ้น ✓ สื่อสารและเจรจาต่อรองกับผู้อื่นได้อย่างเห็นผล ลดความขัดแย้งด้วยการเข้าใจระบบความคิดของคนแต่ละประเภท ✓ มีภูมิคุ้มกันทางความคิด อารมณ์ และสังคม
 • หลักสูตร GeniusX ALPHA ทำให้ลูกมีความสุขได้อย่างไร?
  สมอง คือส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ หลักสูตร GeniusX ALPHA คือหลักสูตรที่ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตได้ด้วยระบบความคิด เพราะการมีระบบความคิดที่ดี จะทำให้เข้าใจความเป็นตนเองและผู้อื่นได้ เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ที่มีความแตกต่างกัน ทั้งด้านพฤติกรรม ความต้องการ ความสนใจและสิ่งต่าง ๆ เมื่อได้เข้าใจตนเองแล้วก็ส่งผลให้เด็กสามารถออกแบบชีวิตในแนวทางของตนเองได้ และปรับตัวไปสู่เป้าหมายได้ง่ายขึ้น ความสำเร็จจึงไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินฝันอีกต่อไป เด็กที่ไปสู่ความฝันของตนเองได้จึงกลายเป็นเด็กที่มีความสุข
bottom of page