top of page

ทำอย่างไร เมื่อ "ลูกไม่กล้าทำอะไรด้วยตัวเอง"

Updated: Oct 30, 2021

ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนในสังคมปัจจุบัน ส่วนใหญ่ล้วนเกิดจากการ "ขาดความเอาใจใส่" และ "ขาดการอบรมระเบียบวินัย" ให้เด็กรู้จักการควบคุมตนเองการควบคุมตนเอง (Self-control) ในที่นี้หมายถึง การอดทนรอคอย การยับยั้งชั่งใจ ให้ไม่กระทำสิ่งที่ผิดหรือแสดงความต้องการอย่างหุนหันพลันแล่น โดยคำนึงถึงผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดตามมา


นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ดได้ทำการทดลองกับเด็กในห้องสังเกตการณ์ โดยสร้างเงื่อนไขว่า ให้เด็กไปนั่งหน้าโต๊ะที่มีขนมมาร์ชเมลโลว์ 1 ชิ้นวางอยู่ แล้วบอกเด็กว่า นักวิจัยจะออกไปจากห้องเพื่อเอาขนมมาให้เพิ่ม เด็กจะกินขนมชิ้นที่อยู่ข้างหน้านั้นก่อนก็ได้ ซึ่งจะได้กินแค่ชิ้นเดียว แต่ถ้ายังไม่กินและรอจนกว่านักวิจัยกลับมา เด็กจะได้กินขนมเพิ่มเป็น 2 ชิ้น


จากผลการทดลอง ทำให้สามารถแบ่งเด็กออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มหนึ่ง ที่ได้กิน 1 ชิ้น เพราะไม่สามารถอดทนรอได้

กลุ่มสอง ที่ได้กิน 2 ชิ้น เพราะสามารถอดทนรอได้


หลังจากนั้นเมื่อเฝ้าติดตามเด็กทั้งสองกลุ่ม เมื่อเด็กทั้งสองกลุ่มเข้าสู่โรงเรียนประถมและมัธยมศึกษา พบว่า…


"เด็กกลุ่มสอง" มีผลการเรียนอยู่ในระดับที่ดีกว่ากลุ่มหนึ่งอย่างเห็นได้ชัด รวมทั้งมีพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมที่ดีกว่า ซึ่ง "เด็กกลุ่มหนึ่ง" ยังมีอัตราความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพและพฤติกรรมอีกด้วย เช่น ความก้าวร้าว รุนแรง ยาเสพติด และอาชญากรรม เป็นต้น


จากผลการทดลอง จะเห็นได้ว่า การควบคุมตัวเอง เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งพ่อแม่สามารถส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการควบคุมตนเองของเด็กได้ ดังนี้


  • การสอนทางตรง คือ “การอบรมสั่งสอน” โดยพูดหรืออธิบายเหตุผลให้เด็กฟังโดยตรง เช่น ยกตัวอย่างหรือเล่าถึงเหตุการณ์ของคนที่สามารถควบคุมตนเองในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ว่าทำอย่างไร แล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีหรือประสบความสำเร็จอย่างไร และการเสริมแรงทางบวก เช่น ชมเชยหรือให้รางวัลเมื่อลูกแสดงถึงความพยายามในการควบคุมตนเอง

  • การสอนทางอ้อม คือ “การเป็นแบบอย่างที่ดี” เนื่องจากเด็กมักจะเรียนรู้จากตัวแบบที่ใกล้ชิดคือ พ่อและแม่ ดังนั้นการที่พ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีในการควบคุมตนเองให้ลูกเห็นอยู่เป็นประจำและสม่ำเสมอ ลูกก็จะเรียนรู้โดยการเลียนแบบจากพฤติกรรมของพ่อแม่ไปโดยธรรมชาติ และการจัดสภาพแวดล้อม เช่น การพาลูกไปเรียนรู้วิธีการควบคุมตนเองผ่านการเล่นหรือทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น


ดังนั้น การส่งเสริมความสามารถใน “การควบคุมตนเอง” จึงควรเริ่มทำเมื่อเด็กยังเด็ก ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญาเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหาด้านสุขภาพและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ อีกด้วย


ตัวตนของลูกเป็นอย่างไร ?

รู้จักลูกได้ง่าย ๆ "เพียง 5 นาที"

#ทำแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ เพื่อค้นพบตัวตนของเด็ก ฟรี


คลิกเลย : https://www.neurogenius.com/alpha

-------------------------------

ที่มา


GeniusX ALPHA

สมองอัจฉริยะ ชนะเกมชีวิต

“เพราะเราใช้ความสุข ออกแบบอนาคต”


30 views0 comments

Comments


bottom of page