top of page

รู้จักตัวตนของลูก แบบทดสอบบุคลิกภาพ GeniusX ALPHA

ค้นหาตัวตน วางแผนอนาคต

แบบทดสอบบุคลิกแนวใหม่ รู้จักตัวตนของเด็กได้ใน 5 นาทีแบบทดสอบบุคลิกภาพ GeniusX ALPHA วิชาใหม่ แตกต่างจากแบบทดสอบทั่วไป

เราวิเคราะห์เด็ก เจาะลึกระบบความคิดของผู้ทำแบบทดสอบโดยตรง

ประเมินบุคคลจากการตัดสินใจ ผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ

ที่จะแสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นมีการทำงานของสมองส่วนใดเป็นพิเศษ


เมื่อแรกเกิดในสมองของเด็กจะมี “เซลล์ประสาท” มากมายกระจัดกระจายและไม่มีการเชื่อมต่อกัน ซึ่งหากเราใช้เซลล์ประสาทส่วนใดในการทำงานบ่อยครั้ง เซลล์ประสาทในส่วนนั้นจะเชื่อมต่อกันเป็นรูปร่าง จนเกิดเป็น "ความถนัด" ด้านต่าง ๆ ในขณะที่เซลล์ประสาทส่วนใดที่ไม่ถูกใช้งาน จะค่อย ๆ ถูกกำจัดไปตามธรรมชาติ


ด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงมีสิ่งที่ถนัดและไม่ถนัดแตกต่างกันไป เช่น บางคนถนัดเรื่องศิลปะ บางคนถนัดเรื่องคำนวณ หรือบางคนถนัดเรื่องภาษา เป็นต้น เมื่อเราเข้าใจสมองแล้วก็จะช่วยให้เราเรียนรู้ได้ดีขึ้น


จากหลักการของ Neuroscience พบว่าพฤติกรรมของมนุษย์มีผลมาจากการตัดสินใจภายใน ซึ่งก็คือการทำงานของสมอง ด้วยทฤษฎี “Triune brain” ของ Paul D. MacLean ที่แบ่งสมองออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ สมองส่วนสัญชาตญาณ (Reptilian Brain) สมองส่วนอารมณ์ (Limbic System) และสมองส่วนเหตุผล (Neocortex)ซึ่งการทำงานของสมองแต่ละส่วนนำไปสู่การตัดสินใจของบุคคลที่ส่งผลให้แต่ละคนแสดงออกทางพฤติกรรมที่ต่างกันออกไป ตามหลักการข้างต้น จึงเป็นที่มาของการแบ่งลักษณะใน GeniusX ALPHA ตามความแตกต่างของบุคคลออกเป็นทั้งหมด 6 ประเภท ได้แก่ G E N I U และ Sมนุษย์ทุกคนมีลักษณะทั้ง 6 ประเภทหลัก ในสัดส่วนที่ไม่เท่ากัน แต่จะมีความโดดเด่นของอย่างใดอย่างหนึ่งที่สะท้อนออกมาอย่างชัดเจน จาก G E N I U S


"นักสู้ผู้นำ"

เด็ก G - Game Changer


"พ่อค้าผู้เห็นโอกาส"

เด็ก E - Entrepreneur


"นักเชื่อมสัมพันธ์"

เด็ก N - Network


"นักค้นคว้าผู้รอบรู้"

เด็ก I - Information


"ศิลปินผู้รักอิสระ"

เด็ก U - Unique


"แม่พระผู้เมตตา"

เด็ก S - Sharing


มนุษย์เราสามารถพัฒนาสมองของตนเองได้ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาไม่ได้หยุดนิ่งหรือคงที่เหมือนเดิมตลอดไป วิชา GeniusX เราเชื่อมโยง “ระบบคิดใหม่” เพื่อให้มนุษย์ปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ต้องสูญเสียเวลา ไม่พลาดโอกาส และออกแบบอนาคตได้สำเร็จในที่สุด


ใครสนใจแบบทดสอบวัดความถนัดของสมอง GeniusX ALPHA ได้ที่นี่ https://www.neurogenius.com/go/RVmJq

(พิเศษเฉพาะช่วงเปิดตัว 399 บาท จากปกติ 1,500 บาท)


GeniusX ALPHA

สมองอัจฉริยะ ชนะเกมชีวิต

“เพราะเราใช้ความสุข ออกแบบอนาคต”ติดต่อขอรายละเอียด หรือสอบถามข้อมูล

Line : @geniusxalpha

Tel. : 088-555-2466


Kommentare


bottom of page