top of page

SEL (Social and Emotional Learning) ประตูแห่งความสำเร็จของลูก

“SEL ประตูแห่งความสำเร็จ” การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (Social and emotional learning หรือ SEL) เป็นกระบวนการในการเรียนรู้ที่อาศัยการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะสำหรับเด็กวัยอนุบาลและประถมศึกษา เนื่องจากเด็กวัยนี้กำลังอยู่ในช่วงพัฒนาทักษะความสามารถด้านอารมณ์และสังคมในระดับที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตามระเบียบข้อตกลง การปรับตัวเข้ากับสังคม การยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง การช่วยเหลือและร่วมมือทำงาน และการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมาย องค์กรส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning; CASEL) เป็นองค์กรหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมโดยตรง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ระบุว่า กระบวนการในการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมโดยอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์ของบริบททางสังคมรอบตัวเด็ก เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างเจตคติที่ดี พฤติกรรมเชิงบวก และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อีกทั้งยังสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาทางพฤติกรรมของเด็กได้อีกด้วย ดังนั้นหากพ่อแม่ ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมของเด็กก็จะสามารถให้การสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการดังกล่าวให้พัฒนาไปอย่างเหมาะสม ช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะความสามารถด้านอารมณ์และสังคมไปสู่ระดับที่สูงขึ้น มีความสุขและประสบความสำเร็จในอนาคตได้


การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมสำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี มีดังนี้ . 1) การตระหนักรู้ตนเองและสังคม เป็นการทำความรู้จักและเข้าใจตนเอง รวมถึงผู้อื่น ในด้านข้อดี ความสามารถ และอารมณ์ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งปฏิบัติต่อผู้อื่นได้อย่างสุภาพ 2) การจัดการตนเอง เป็นการจัดการอารมณ์เชิงลบของตนเอง และแสดงออกต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 3) ทักษะสัมพันธภาพ เป็นการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยการให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง 4) การตัดสินใจอย่างรับผิดชอบ เป็นการทำความเข้าใจปัญหา แก้ไขปัญหาด้วยการคำนึงถึงความปลอดภัย และประเมินผลของการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล

GeniusX ALPHA คือ แบบทดสอบบุคลิกภาพสำหรับเด็ก ที่ผสมผสานหลักการทาง "Neuroscience" (ประสาทวิทยาศาสตร์) ร่วมกับ "Psychology" (จิตวิทยา) โดยแบ่งเด็กเป็น 6 ประเภท จากระบบความคิด และความโดดเด่นของพฤติกรรมเฉพาะบุคคล

แบบทดสอบ "GeniusX ALPHA" นี้ ช่วยให้เด็ก ๆ

  • รู้จักตัวตนของตนเองมากขึ้น

  • รู้จุดเด่น จุดด้อย

  • รู้ความถนัดหรือความสนใจ

นำไปสู่การพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ต่อไปได้อย่างตรงเป้าหมาย แม่นยำ ชัดเจน คุณพ่อคุณแม่ควรมีส่วนร่วมในการทำแบบทดสอบไปด้วยกัน


GeniusX ALPHA สมองอัจฉริยะ ชนะเกมชีวิต “เพราะเราใช้ความสุข ออกแบบอนาคต” ติดต่อขอรายละเอียด หรือสอบถามข้อมูล

Inbox : http://m.me/geniusxalpha Line : @geniusxalpha Tel. : 088-555-2466 . #GeniusXALPHA #BrainSkillDevelopment #DesignYourLife

Comments


bottom of page