top of page
Untitled-12-01.jpg

แบบทดสอบวัดความอัจฉริยะทั้ง 5 ด้าน

ไขสมองของเด็กผ่านทักษะแห่งอนาคตเพื่อเด็กยุคนี้

SPACEQ คืออะไร
ทำไมถึงจำเป็นสำหรับเด็กในยุคปัจจุบันนี้

เด็กทุกคนต้องพบเจอกับปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน เรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบตัว เรื่องของการเข้าใจตนเอง และเรื่องอื่น ๆ อีกมากมาย เด็กแต่ละคนย่อมมีวิธีแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาย่อมส่งผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน

SPACE Q คือ การวัดทักษะความฉลาดในด้าน ๆ ของเด็กยุคใหม่ ได้แก่

ทำความรู้จักแบบทดสอบ SPACEQ
SQ-01.png
PQ-01.png
AQ-01.png
CQ-01.png
EQ-01.png

แบบทดสอบ
SPACE Q

Growth-Mindset-SPACEQ-Test-02.png

แบบทดสอบวัดความฉลาดทั้ง 5 ด้านของเด็ก
วัดจากระบบความคิด วิธีการแก้ปัญหา และการดำเนินชีวิตของเด็ก เพื่อส่งเสริมทักษะด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับเด็กแต่ละคนได้อย่างตรงจุด นำไปสู่การเรียนรู้ ต่อยอด และปรับใช้ได้ในอนาคต

ความฉลาดทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ความฉลาดด้านสังคม (Social Intelligence) ความฉลาดด้านความคิดเชิงบวก (Positive Intelligence) ความฉลาดด้านแก้ปัญหา  (Adversity Intelligence) ความฉลาดด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creative Intelligence) และ ความฉลาดด้านอารมณ์ (Emotinal Intelligence)

mobile_s-01.png
SPACEQ-01.png

แบบทดสอบปลดล็อกความคิด

 • ผลวิเคราะห์ความฉลาดด้าน SQ

 • ผลวิเคราะห์ความฉลาดด้าน PQ

 • ผลวิเคราะห์ความฉลาดด้าน AQ

 • ผลวิเคราะห์ความฉลาดด้าน CQ

 • ผลวิเคราะห์ความฉลาดด้าน EQ

 • วิธีเสริมทักษะทั้ง 5 ด้านที่เหมาะสมกับเด็กรายบุคคล

 • ดูผลวิเคระาห์ย้อนหลังได้ไม่จำกัด

ค้นหาคำตอบเพื่อพัฒนาชีวิตได้ไม่มีที่สิ้นสุด

 • เด็กที่ต้องการทราบระดับทักษะด้านต่างๆ ของตนเองอย่างชัดเจน
  เพื่อพัฒนาได้อย่างมีเป้าหมาย

 • เด็กที่ต้องการวางแผนอนาคตของตนเองให้ดีอย่าง "รอบด้าน" ​

 • เด็กที่ต้องการพัฒนาตนเอง ให้มีทักษะด้านต่าง ๆ ที่ดีขึ้น

 • เด็กที่อยากรู้ว่า
  > ระดับทักษะการเข้าสังคมของตนเอง  และสิ่งที่ควรเสริม

  > ทัศนคติ​เชิงบวกของตนเอง และสิ่งที่ควรเสริม
  > ทักษะการแก้ไขปัญหาของตนเอง และสิ่งที่ควรเสริม
  > ความคิดสร้างสรรค์​ของตนเอง และสิ่งที่ควรเสริม
  > รู้เท่าทันอารมณ์​ของตนเอง และวิธีพัฒนา

เหมาะกับใคร ?

Untitled-14-01.png
Untitled-14-02.png
Untitled-14-03.png
Children.png
BG09-01.png

แสดงสถิติทุกด้าน
พร้อมผลลัพธ์
อย่างละเอียด

ความอัจฉริยะมีได้ในเด็กทุกคน

ความโดดเด่นพัฒนาได้ด้วยการเข้าใจระบบคิด

แบบทดสอบ
วัดความฉลาดทั้ง 5 ด้าน

รวมเทคนิคการพัฒนา
ให้ฉลาดอย่างถูกวิธี

เข้าใจง่าย
เหมาะกับเด็กทุกวัย

SPACEQ

Test

398

จากราคาปกติ 1500 บ.

mobile_s-01.png
bottom of page