top of page
Row1_cover-01.jpg

สมองอัจฉริยะ ชนะเกมชีวิต

ปัญหาในปัจจุบันนี้เรามักจะพบว่า เด็กส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเข้าใจหรือรู้จักตนเองดีพอ

ทั้งในด้านความถนัดและความสามารถส่วนตัว ซึ่งอาจส่งผลให้เด็กไม่มีความมั่นใจในตัวเอง เกิดความสับสน

อาจถูกชักจูงไปในทิศทางที่ไม่เหมาะสมได้ง่าย รวมทั้งตัวของพ่อแม่เองที่ไม่เข้าใจลูกก็อาจเกิดความขัดแย้งไม่ลงรอยกัน

และไม่อาจเป็นที่ปรึกษาให้ลูกได้เมื่อถึงคราวจำเป็น ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาอีกมากมายตามมาในภายหลัง

Row2_Left.jpg
Row2_Center_edited.jpg
Row2_Right_edited.jpg

เป้าหมาย

GeniusX Alpha ศึกษาและพัฒนาแบบทดสอบรูปแบบใหม่ เพื่อพัฒนาเด็กทุกคนสู่ความเป็นอัจฉริยะด้วยทักษะชีวิต โดยวิเคราะห์จากวิธีการคิด การแก้ไขปัญหา และการแสดงพฤติกรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ ของเด็ก พร้อมรายงานผลอย่างละเอียด

ความมุ่งมั่น

“ความสุขออกแบบความสำเร็จ”

เด็กเข้าใจถึงบุคลิกภาพ อุปนิสัย และความสามารถของตนเอง รวมทั้งนำเสนอแนวทางการสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก และคำแนะนำสำหรับพ่อแม่ในการส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพในทุกด้าน

Row3_logoGeniusX-01.png

จุดเริ่มต้น

GeniusX ALPHA

        ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เราประสบความสำเร็จในการคิดค้นหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคคล และพัฒนาองค์กรมามากมาย โดยมีเป้าหมายในการสร้างความเข้าใจแตกต่างของมนุษย์

      การันตีได้จากหน่วยงานที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ และผู้บริหารระดับสูงจากหลายสถาบัน ในนาม GeniusX

Row3_button-01.png

ผู้สำเร็จหลักสูตร Genius X

Row4_Left.jpg

ปเรตร์ อรรถวิภัชน์

รองผู้อำนวยการใหญ่

บริษัท ซิตี้ เรียลตี้ จำกัด

บ๊อบ ณัฐธีร์.jpg

ณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท บ๊อบ 2005 จำกัด

bottom of page